Twitter-ի քաղաքականության փոփոխությունները վերաբերել են նաև գովազդատուներին: Այժմ միկրոբլոգների ծառայության ամերիկյան սեգմենտում քաղաքական գովազդ զետեղել ցանկացողները պետք է հաստատեն իրենց ինքնությունն ու հասցեն: